Certyfikowane kursy trzymiesięczne przeznaczone dla określonej grupy słuchaczy chcących podnosić swoje ogólne kwalifikacje informatyczne.
  • Szkolenie z zakresu umiejętności i informatycznych kompetencji telepracy, zgodne ze standardem EITCA TC (Telework Competencies), umożliwiające uzyskanie certyfikatu instytutu EITCI w Brukseli w ramach European IT Certification Akademy. Zakres szkolenia obejmuje w szczególności zagadnienia oprogramowania biurowego umożliwiające telepracę, rozproszone bazy danych i inżynieria danych, technologie sieciowe i zdalne zarządzanie systemami internetowymi dla telepracy, podstawy grafiki komputerowej w telepracy, bezpieczeństwo informatyczne, informatyczne systemy wspomagania telepracy.

  • II edycja kursu informatycznego euroKobieta

    Kurs obejmuje zagadnienia z dziedziny informatyki, zarówno stosowanej jak i teoretycznej, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie ich w biznesie i pracy zawodowej. Celem kursu jest wyrównywanie szans nieaktywnych zawodowo kobiet na rynku pracy, poprzez uzupełnienie brakujących kluczowych kompetencji z zakresu wykorzystywania technologii informatycznych.

    Kurs dofinansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa dla uczestniczek projektu: "Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy", realizowanego w ramach Działania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

    Wartość rynkowa kursu: 4200 zł

    Pozytywne ukończenie kursu (na które składa się szereg internetowych testów z poszczególnych przedmiotów realizowanych na internetowej platformie e-Learning) warunkuje otrzymanie Certyfikatu Informatycznego EITCA Key Competencies.